GDPR

SZEMÉLYES ADATVÉDELMI FELTÉTELEK

Ügyfeleink személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Emiatt minden személyes adatkezelési folyamatot folyamatosan elemezünk, és biztosítjuk a GDPR rendeletnek – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyek védelméről az adatkezelés során. a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, amely hatályon kívül helyezi az Európai Unió valamennyi tagállamára kötelező érvényű 95/46/EK irányelvet (A személyes adatok védelméről szóló általános rendelkezések) (a továbbiakban: GDPR), törvény, valamint a 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény).

Ezáltal tájékoztatjuk Önt személyes adatai kezelésének módjáról és feltételeiről, valamint az ezzel kapcsolatos jogairól.

1. Mik az elérhetőségeink?

Az Ön személyes adatainak jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti kezelésének céljait és módjait az üzemeltető határozza meg, amely civil egyesület:

MedMedia s.r.o., székhelye: Astrová 56, 821 01 Bratislava, Szlovák Köztársaság, azonosító: 44 285 850, bejegyzett a Pozsonyi I. kerületi bíróság hivatalában
54002/B szám beszúrása.

Ha olyan kérdése van, amelyre nem ad választ a jelen személyes adatok védelmére vonatkozó feltételekben, vagy ha részletesebb tájékoztatást szeretne ezen pontok bármelyikével kapcsolatban, vagy a személyes adatok védelméhez fűződő bármely jogának gyakorlása iránt érdeklődik, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk:

postai úton történő kommunikációhoz kérjük, használja az alábbi elérhetőségeket:
MedMedia s.r.o., székhely: Astrová 56, 821 01 Bratislava
elektronikus kapcsolattartáshoz kérjük, használja az alábbi elérhetőségeket:
e-mail elérhetőség:
herda@medmedia.sk
telefonos kommunikációhoz kérjük, használja az alábbi elérhetőségeket:
telefonos elérhetőség:
+421 905 225 630
2. Ki a felelős a kötelezettségek teljesítéséért?

Tekintettel arra, hogy a szóban forgó kötelezettség nem jogszabályból ered, a személyes adatok védelmének területén nincs kijelölt felelősünk, miközben e területen minden feladatot és kötelezettséget magunk teljesítünk a legmagasabb szakmai gondossággal, amelyre támaszkodhat.

3. Mi a személyes adatok kezelésének köre, célja és jogalapja?

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy üzemeltetőként kizárólag és kizárólag az alábbi személyes adatait kezeljük, az alábbi célokból és az alábbi jogalapok alapján:

[“32” táblázat nem található /]

4. Kinek adják át személyes adatait?

Ügyfeleink személyes adatait védjük, harmadik félnek vagy jogi személynek nem adjuk hozzáférhetővé és nem adjuk ki, kivéve a társaságunk vagy a szerződéses partnereink könyvelését biztosító személyeket. Partnereinket többek között ügyfeleink személyes adatainak feldolgozása során megbízhatóságuk és szakszerű gondoskodásuk biztosítására tekintettel választjuk meg, miközben ezeket a jogalanyokat titoktartási kötelezettség, valamint a megfelelő technikai és szervezési intézkedések megtételének kötelezettsége terheli annak érdekében, hogy a személyes adatok megfelelnek a GDPR és a törvény előírásainak. Abban az esetben, ha ilyen kötelezettség jogszabályból vagy hatósági határozatból ered, az Ön személyes adatait hatóságnak vagy más szervezetnek is átadhatjuk.

5. Továbbítjuk-e személyes adatait az Európai Unión kívülre?

Az üzemeltető tájékoztatja Önt, hogy az Ön adatait az Európai Unión kívül harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekbe nem továbbítják.

6. Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az a kezelés céljaihoz szükséges. Tíz (10) évig tároljuk azokat a személyes adatokat, amelyeket a szerződés teljesítésének jogalapján az ügyfelek részére történő áruszállítás céljából kezelünk. A fennmaradó személyes adatokat, amelyeket más célból kezelünk, a regisztrációs tervben meghatározott ideig megőrizzük.

A személyes adatok tárolási idejének lejártát követően a GDPR előírásainak megfelelően gondoskodunk azok törléséről vagy anonimizálásáról.

7. Milyen jogai vannak velünk szemben a személyes adatok védelme terén?

Önt, mint érintettet a GDPR-ból fakadó több joga is megilleti, amelyekről ezúton szeretnénk tájékoztatni, nevezetesen:

Személyes adatokhoz való hozzáférés joga
Önnek jogában áll megerősítést kérni tőlünk arra vonatkozóan, hogy kezelünk-e Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, joga van hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz, valamint ahhoz, hogy alapvető információkhoz jusson személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. adat. Ebből a célból bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a „Melyek az elérhetőségeink?” részben megadott elérhetőségeken.
A személyes adatok helyesbítéséhez és/vagy kiegészítéséhez való jog
Önnek jogában áll követelni az Önre vonatkozó téves személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, valamint joga van a hiányos személyes adatok kiegészítésére. Ebből a célból bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a „Melyek az elérhetőségeink?” részben megadott elérhetőségeken.
A személyes adatok törléséhez való jog
Ön csak akkor jogosult személyes adatainak azonnali törlését követelni, ha:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, ill más módon feldolgozva;
visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulást, és ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs jogos oka;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat törölni kell az európai uniós jog vagy valamely tagállam joga szerinti jogi kötelezettség teljesítése érdekében, amelyre vonatkoznak;
8. § (a) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban személyes adatokat szereztek 1 GDPR.
Ebből a célból bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a „Melyek az elérhetőségeink?” részben felsorolt ​​elérhetőségeken, majd felmérjük, van-e kivétel az Ön esetében, amikor nem szükséges törölni adatok akkor is, ha a fenti feltételek valamelyike ​​teljesül (pl. jogi igények érvényesítése szükséges).

A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog Ön jogosult arra, hogy korlátozzuk adatainak kezelését (azaz csak tároljuk az Ön adatait, de más módon nem dolgozzuk fel), ha:
kifogásolta a személyes adatok helyességét;
az adatkezelés jogellenes, és Ön tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
már nincs szükségünk személyes adataira feldolgozási célokra, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények bemutatásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
tiltakozik a feldolgozás ellen.
Ebből a célból bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a „Melyek az elérhetőségeink?” részben felsorolt ​​elérhetőségeken, majd felmérjük, hogy van-e kivétel az Ön esetében, amikor személyes adatai kezelhetők más módon, nem csak tárolással.

A személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga
Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, ha személyes adatai kezelésének jogalapja: a) közérdekből vagy közhatalom gyakorlása során végzett feladat szükséges teljesítése vagy b) az adatkezelésre cégünk vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érvényesítéséhez van szükség, kivéve azokat az eseteket, amikor ezeket az érdekeket felülírják az Ön személyének érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek megkövetelik a személyes adatok védelmét, különösen ha az érintett gyermek. Ha az Ön adatait direkt marketing célból kezelik vagy fogják kezelni, Önnek jogában áll bármikor tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen, amennyiben az ilyen direkt marketinggel kapcsolatos. Ebből a célból bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a „Melyek az elérhetőségeink?” részben megadott elérhetőségeken. Személyes adatait csak akkor tudjuk feldolgozni, ha az adatkezelésre olyan szükséges jogos indokokat bizonyítunk, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekekkel, jogokkal és szabadságokkal szemben, vagy a jogi igények bizonyítására, érvényesítésére vagy védelmére irányuló okokat.
A személyes adatok hordozhatóságához való jog
Ha személyes adatainak feldolgozása automatizált módon, az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése céljából történik, Önnek joga van arra, hogy megkapja az Önre vonatkozó személyes adatokat, amelyeket strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban, és Ön jogosult ezeket az adatokat egy másik személynek (üzemeltetőnek) továbbítani. Ebből a célból bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a „Melyek az elérhetőségeink?” részben megadott elérhetőségeken.
A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásának bármikori visszavonásának joga
Végül, de nem utolsósorban, Önnek jogában áll bármikor visszavonni az Önre vonatkozó személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelésének jogszerűségét a visszavonás előtt. Ebből a célból bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a „Melyek az elérhetőségeink?” részben megadott elérhetőségeken.
A felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz joga
Tájékoztatjuk egyúttal, hogy amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése során megsértették a természetes személyek jogait, vagy megsértették a GDPR rendeletet, javaslatot tehet a védelemmel kapcsolatos eljárás megindítására. személyes adatok védelmét, nevezetesen a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalát. A javaslatmintát a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalának honlapján teszik közzé: www.dataprotection.gov.sk.
8. Köteles-e megadni nekünk személyes adatait?

Személyes adatainak megadása elvileg önkéntes, de bizonyos személyes adatok a szerződés megfelelő teljesítéséhez (azaz az áruk és szolgáltatások megfelelő és időben történő biztosításához) szükségesek, ezért ha nem adják meg, akkor nem tudjuk megfelelően teljesíteni az áruk szállításával vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kötelezettségeinket.

9. Megszerezzük személyes adatait más forrásból is, mint Öntől?

Nem, minden általunk kezelt személyes adat kifejezetten Öntől származik.

10. Bevezetjük-e az automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást is?

Nem hozunk olyan döntéseket, amelyek kizárólag automatizált adatfeldolgozáson – ideértve a profilalkotást is – alapulnak, és amelyek Önt érintő, vagy Önt hasonlóan jelentős mértékben érintő joghatásokkal járnak.

11. Milyen egyéb kapcsolódó információk?

A személyes adatok védelmére vonatkozó jelen feltételek időről időre változhatnak, de kifejezett hozzájárulása nélkül nem korlátozzuk a jelen feltételek által biztosított jogait. Az adatvédelmi szabályzat bármely módosítása ezen az oldalon jelenik meg. A személyes adatok védelmének feltételeiben bekövetkezett jelentős változásokról (ez vonatkozik különösen súlyos esetekben az e-mailes értesítésekre is) a felhasználókat előre tájékoztatjuk.

Jelen feltételek 2018.05.20-tól érvényesek.

Köszönöm az eddigi megerősítést és bizalmat.

MedMedia